Osmačtyřicítka Ostrava

Vize 48

Úvod

Jsme organizace patřící pod Junák – český skaut, z.s. a naším cílem je podporovat výchovu dětí a činovníků v duchu Junáckých principů

Dnešní život se oproti tomu, co lidé prožívali před sto lety, výrazně změnil. Současné požadavky na dovednosti, práce s informacemi a tak dále jsou mnohem větší, než kdy před tím. A vývoj jde dopředu tempem, který přestává být snadné stíhat. Dnešní školský systém zdaleka nedokáže na tyto změny dostatečně pružně reagovat.

Naším posláním je podporovat výchovu dětí a činovníků v duchu Junáckých principů.

Ovšem i přesto je náš život v lecčems stejný, jako kdysi. Chceme se cítit přijímaní od našeho okolí, chceme prožít život plný radosti, s rodinou, s kamarády. Chceme být dobří lidé.

V našem středisku usilujeme o to, abychom dětem poskytli prostředí, ve které mohou bezpečně rozvíjet svoji osobnost a díky tomu se dobře připravit na budoucí život, který bude jistě jiný, než ten náš.

Dlouhodobě usilujeme o tři základní pilíře rozvoje osobnosti:

  • Dovednosti
  • Lidské a morální vlastnosti
  • Činy, které nás přesahují

V našem středisku usilujeme o to, abychom dětem poskytli prostředí, ve které mohou bezpečně rozvíjet svoji osobnost.

Věříme, že díky těmto cílům se nám daří vychovávat děti, které jsou v životě úspěšné – a pod pojmem úspěch nemusíme vidět pouze ten materiální. Naopak, úspěchem považujeme silná přátelská pouta, která ve skautu vznikají, zážitky na celý život, schopnost dětí svobodně vyjádřit a prosadit svůj názor.

Dovednosti

V životě musíme být schopni si poradit v různých situacích. Reálný svět nás všechny staví před nové a nové výzvy každý den. Musíme být schopni vypořádat se se situacemi, ve kterých jsme nikdy předtím nebyli a nikdo se nás neptá, zda to umíme, či nikoliv.

Cílevědomě vedeme děti k tomu, aby si dokázali poradit v nových, nestandardních situacích.

Prostě si musíme poradit. Skautská výchova ve svých základních principech vede děti k tomu, aby si uměly poradit v různých situacích. A jako prostředek využívá přírodu, neboť ta je velmi rozmanitá a přináší obrovské množství výzev, které nikdy nejsou stejné. Cílevědomě vedeme děti k tomu, aby si dokázaly poradit v nových, nestandardních situacích.

Naučí se sbalit se na výpravu, rozdělávat oheň v různém počasí, zvládnou se orientovat v neznámém terénu (s i bez GPS), zvládnou si vyrobit jednoduché předměty, které pak používají atd.

Lidské a morální vlastnosti

V našem středisku věříme, že skauting není jen o rozdělávání ohně či schopnosti orientovat se v lese. Za základ skautské výchovy považujeme rozvoj osobních vlastností, dnes nazývajících se “soft skills”. Skautský zákon poskytuje solidní základ pro rozpoznání, jakým směrem se všichni členové rozvíjí. Neřadíme se mezi zaryté skauty, kteří odsuzují či trestají jakékoliv porušení skautského zákona, jsme si totiž vědomi, že jsme jen lidé a děláme ve svých životech chyby.

Motivujeme děti, aby se nebály zkoušet nové věci, aby se nebály dělat chyby, aby byly samostatné, zodpovědné, sebevědomé.

Přesto je naším velkým posláním vést děti k tomu, aby skautský zákon dodržovaly nejen u nás v klubovně, ale i mimo ní. Za skauta totiž považujeme takového člověka, který soustavně pracuje na sobě, aktivně si uvědomuje, když se skautsky nechová a sám vyvíjí snahu, aby jako skaut obstál v mnoha situacích.

Věříme, že naší povinností je rozvíjet i další lidské vlastnosti, které nejsou součástí skautského zákona. Motivujeme děti, aby se nebály zkoušet nové věci, aby se nebály dělat chyby, aby byly samostatné, zodpovědné, sebevědomé. Považujeme za klíčové, aby se děti nebály říct svůj názor, aby dokázaly jasně vyjádřit, co mají na srdci. Učíme je respektu ke svým i cizím názorům.

Chceme měnit svět a uvědomujeme si, že nejlepší způsob je začít od sebe a svého blízkého okolí.

Činy, které nás přesahují

Skauting pro nás není kroužek, zájmová aktivita na hodinu týdně. Chceme měnit svět a uvědomujeme si, že nejlepší způsob je začít od sebe a svého blízkého okolí. Aktivně vyhledáváme možnosti, kde se můžeme dobrovolnicky zapojovat a pomáhat dobrým věcem. Současně do těchto činností zapojujeme i děti, abychom jim ukázali, že pomáhat má smysl. Věříme, že nesobecké pomáhání jiným z nás dělá lepší lidi a vede k našemu vnitřnímu uspokojení.

Symbolicky tento náš záměr zdůrazňuje fakt, že všichni činovníci pracují ve skautu s nárokem na jeden jediný možný honorář – vlastní radost a uspokojení.

Jak vychováváme děti

Děti žijí v prostředí, které je neustále formuje; žijí ve světě příkazů, zákazů, které se na ně valí ze spousty míst. Z domova, ze školy, z kroužků, atp. Našim cílem je působit na děti jinak. Věříme, že chceme-li z dětí vychovat dobré skauty, skauty, kteří se chovají skautsky i mimo klubovnu či tábor, pak musí sami vnitřně přijmout zásady, ke kterým je vedeme.

Naším cílem není chránit děti za každou cenu, ale naučit je, aby se dokázaly ochránit samy.

Nechceme, aby byly poslušné ze strachu (ať už z trestu či posmívání) nebo z donucení. Chceme, aby chápaly, že cesta, kterou jim ukazujeme vede k tomu, že budou spokojenější sami se sebou; chceme aby naše výchova byla účinná zejména dlouhodobě.

A jak toho dosahujeme? Předně si uvědomujeme, že chceme-li, aby se děti chovaly skautsky, musíme se tak chovat sami. A to nejen v klubovně, ale v celém našem životě, neboť pouze tehdy ukazujeme, že skautským ideálům sami věříme. Jistě, ani nám se to nepodaří ve všech případech; přesto sami aktivně pracujeme na tom, abychom počet takových případů snižovali. Věříme, že skautem se člověk nestane složením slibu, ale tím, jak se ve svém životě chová – jaký dává příklad ostatním.

Vedení k samostatnosti a zodpovědnosti

Jedinečnost skautské výchovy spočívá mimo jiné v tom, že děti vede k tomu, aby se o sebe dokázaly samy postarat.

Když dáme dětem dostatečnou svobodu, samy se začnou chovat zodpovědně.

Na táborech či skautských výpravách musí být děti připravené poradit si samy. Vedoucí dětem umožňují ovlivnit dění a činnost oddílu, podporují jejich aktivitu a možnost volby. Děti mají možnost v rámci stanovených hranic sami rozhodovat. Možnost svobodné volby a prožití jejích následků vede ke získání schopnosti zodpovědně se rozhodnout. Umožňujeme jim v bezpečném prostředí vyzkoušet si nové postupy a dovednosti, které potom dokáží samy použít.

Příprava do života

Skautské dovednosti patří mezi základní schopnosti každého skauta, který si má umět poradit v obtížných situacích. Uvědomujeme si ale, že dnešní život, kromě nových technologií a zážitků, přináší taky spousty hrozeb a nepříjemných situací.

Aktivně se podílíme na vzdělávání činovníků, aby dokázali předat své znalosti i dětem.

Považujeme za naši povinnost vést děti k tomu, aby si tyto hrozby uvědomovaly a dovedly jim čelit. Aktivně se podílíme na vzdělávání činovníků, aby dokázali předat své znalosti i dětem. Hrozby jako šikana, zneužívání či týrání, nevhodné návrhy od cizích lidí, úzkosti, apod. jsou dnes velmi reálné a cíleně učíme děti, jak předcházet problémům dnešního světa.

Rosteme s dětmi

Plně si uvědomujeme, že velmi účinný způsob výchovy je inspirace – ukazujeme dětem, že osobní růst má smysl. Když děti uvidí, že my rosteme, dáme jim tím výborný příklad, který pro spoustu z nich bude následování hodný.

Chceme aby děti i činovníci byli hrdí na to, že jsou skauti a že pochází z našeho kraje.

Proto soustavně pracujeme na našem vlastním vzdělávání a osobním růstu. Věříme, že když porosteme my, porostou s námi i děti.